Όροι χρήσης kithera.gr
Δηλώσεις
Ο διαδικτυακός τόπος kithera.gr  και τα subdomaines του είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που ανήκει στην εταιρεία Δ. Χατζαντωνάκης.

Οι παρόντες 'Οροι χρήσης (στο εξής «Όροι») διέπουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δηλαδή την περιήγηση σε αυτή και την αγορά ή χρήση των προϊόντων – υπηρεσιών που παρέχονται διαμέσου της, ως αυτοί έχουν κατά το χρόνο που παρέχονται.
Το kithera.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση το περιεχόμενο των παρόντων όρων, αυτοί δε διέπουν τη μεταξύ του kithera.gr, και του Χρήστη του διαδικτυακού τόπου (στο εξής «Χρήστης») σχέση, ως κάθε φορά έχουν κατά το χρόνο που επιχειρείται περιήγηση ή αγορά ή χρήση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Κάθε χρήση – περιήγηση και/ή αγορά – προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων, τέτοια δε τεκμαίρεται ότι υπάρχει κάθε φορά που τέτοια χρήση επιχειρείται.


Παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
Στο kithera.gr περιέχονται καλλιτεχνικά έργα, και συλλογές φωτογραφιών  με καλλιτεχνικό περιεχόμενο.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί απρόσκοπτα στις συλλογές και να δει την κάθε φωτογραφία σε προστατευόμενη μορφή και μη δυνάμενη να αποθηκευθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης ή να εκτυπωθεί πριν προβεί σε αγορά της κατά τον τρόπο και με τους όρους που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους και στους Τρόπους Πληρωμής.

Εγγραφή Πελάτη
Ο Χρήστης που επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες του kithera.gr, (στο εξής «Πελάτης») εγγράφεται και δημιουργεί έναν προσωπικό Λογαριασμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, μέσω του οποίου τοποθετεί τις παραγγελίες του και επιλέγει τον τρόπο πληρωμής τους. Για την επιβεβαίωση της δημιουργίας του Λογαριασμού αποστέλλεται στον Πελάτη αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την ενεργοποίησή του.

Με την εγγραφή του, ο Πελάτης ρητά δηλώνει, συνομολογεί και αποδέχεται ότι θα κάνει αποκλειστικά ιδιωτική – μη κερδοσκοπική – χρήση των φωτογραφιών που αγοράζει από το kithera.gr, μη αποκλεισμένης και της χρήσης σε προσωπικές – μη συνδεόμενες με εμπορικούς σκοπούς – σελίδες σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απαγορεύεται, πράγμα που ρητά αναγνωρίζει και ο Πελάτης με την εγγραφή του, κάθε χρήση για εμπορικούς σκοπούς, ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφερόμενων η δημοσίευση σε ιστοσελίδες, η δημοσίευση στον Τύπο και/ή στην τηλεόραση, η χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια της kithera.gr,. ή, κατόπιν υπόδειξής της, άδεια του δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων.

Δυνατότητες Αγοράς:
Σε ψηφιακή μορφή: Το ψηφιακό αρχείο της φωτογραφίας, μεταφορτώνεται στην συσκευή του Πελάτη, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.
Σε φυσική μορφή: Η φωτογραφία, εκτυπωμένη στο μέγεθος και/ή την ποιότητα χαρτιού (ανάλογα με τις δυνατότητες που περιγράφονται για κάθε μία) που επιθυμεί ο Πελάτης, αποστέλλεται σε αυτόν με τον τρόπο αποστολής που εκείνος επιλέγει.

Επιστροφές
Οι ψηφιακές φωτογραφίες για κατέβασμα σε συσκευή από την ιστοσελίδα kithera.gr, δεν έχουν δυνατότητα επιστροφής, αλλαγής, η αντικατάστασης, και δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων σε καμία περίπτωση.

Υποχρεώσεις Χρήστη - Πελάτη
O επισκέπτης του kithera.gr, οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kithera.gr,.

Η kithera.gr, επιφυλάσσεται ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός του για αποζημίωση – θετική ή αποθετική ζημία – που θα προκληθεί σε αυτό από την κακή ή αθέμιτη χρήση των προϊόντων - υπηρεσιών του από Χρήστη – Πελάτη, δύναται δε να λάβει κάθε αναγκαίο νομικό μέτρο προς αποτροπή ή περιορισμό αυτής ή/και επανάληψή της στο μέλλον.

Προσωπικά δεδομένα Χρηστών – Πελατών
Πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών του kithera.gr, είναι τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών που συλλέγονται κατά τη διαδικασία ανοίγματος του προσωπικού λογαριασμού και κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου kithera.gr,. Επίσης, οι παρόντες Όροι καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών από το kithera.gr, προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Οι παρόντες Όροι δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Χρηστών – Πελατών του kithera.gr, και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το kithera.gr, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης - Πελάτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του kithera.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


Συλλογή και Χρήση Δεδομένων
Η kithera.gr, συλλέγει προσωπικά δεδομένα:
    όταν ο επισκέπτης-χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
    όταν πληρώνει και αγοράζει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και
    όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά-διαφημιστικά προγράμματά του.

Κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών του kithera.gr, αποσκοπεί στα κάτωθι:

    στην ενημερωτική υποστήριξη των Χρηστών – Πελατών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
    στην ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των Χρηστών – Πελατών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του kithera.gr,.
    στην ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Διόρθωση-Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών – Χρηστών του kithera.gr, τυγχάνουν χρήσης κατόπιν της δικής τους συναίνεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους ειδικότερα του Νόμου 2472/1997, ως κάθε φορά ισχύει. Για το σκοπό αυτό οι Πελάτες – Χρήστες έχουν απρόσκοπτη και συνεχή πρόσβαση στα παρεχόμενα στο kithera.gr, προσωπικά δεδομένα, δικαιούνται να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του kithera.gr, ή αποστέλλοντας σχετικό email τους προς το kithera.gr.

Διοχέτευση-Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
Η kithera.gr, δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών του σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η kithera.gr, μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών- χρηστών-μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

Το γνωστοποιήσει στον Χρήστη – Πελάτη υποκείμενο των εν λόγω δεδομένων.
Έχει τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών - Πελατών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το kithera.gr, είναι αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών-μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το kithera.gr, έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες - Πελάτες του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το kithera.gr,.
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν καλύπτει:
πληροφορίες που συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές (εφεξής «Ιστοχώροι Τρίτων») που δεν ελέγχει την kithera.gr, ή
 πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστοχώρους Τρίτων τους οποίους ο Χρήστης – Πελάτης επισκέπτεται μέσω συνδέσμων που βρίσκονται στο kithera.gr, ή
    διαδικτυακές διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners), διαγωνισμούς και άλλες διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σε Ιστοσελίδες Τρίτων στις οποίες ενδεχομένως το kithera.gr, συμμετέχει ή υποστηρίζει ως χορηγός.

Ρητά δηλώνεται ότι το kithera.gr, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η kithera.gr, σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι προαναφερόμενοι Ιστοχώροι Τρίτων διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Cookies
Το kithera.gr, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του kithera.gr, και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του kithera.gr, είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο Χρήστης του kithera.gr, μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του kithera.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του kithera.gr, δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι φωτογραφίες και όλο το περιεχόμενο του kithera.gr, (εκτός των στοιχείων εκείνων που τυχόν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων) υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 2121/1993, όπου αυτές εφαρμόζονται, και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκάστοτε ιδιοκτητών ή φωτογράφων τους, οι οποίοι αποκτούν όλα τα δικαιώματα με τη δημιουργία τους και μόνο, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη διατύπωση και ανεξάρτητα από την εμπορική αξία κάθε φωτογραφίας ή άλλων στοιχείων του περιεχομένου του kithera.gr,.


Αποκλεισμός ευθύνης
Η kithera.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του kithera.gr. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη του kithera.gr, ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου, ενεργειών τρίτων κ.ά., εκτός εάν οφείλεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά σε δόλο ή βαρεία αμέλειά του.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο kithera.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της kithera.gr,.
Ηο kithera.gr, σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει, και συνεπώς δεν ευθύνεται για, την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του kithera.gr,, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη του kithera.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Η kithera.gr, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο kithera.gr,. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους ιστότοπους (websites) και σελίδες. Το kithera.gr, σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αρχές Προστασίας Απορρήτου του kithera.gr
Το kithera.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών - Πελατών, και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Τρόποι Πληρωμής

Online Συναλλαγές με πληρωμές μέσω PAYPAL
To kithera.gr, επενδύει στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η υποδομή ηλεκτρονικών συναλλαγών του kithera.gr, υλοποιείται με πρωτόκολλα ασφαλών συνδέσεων και κρυπτογράφησης SSL, με τεχνογνωσία και διαδικασίες ασφαλείας πιστοποιημένα κατά PCI-DSS. To PCI-DSS είναι η κορυφαία πιστοποίηση για τους οργανισμούς που κάνουν χρήση πιστωτικών καρτών και οι συναλλαγές σας στο kithera.gr, είναι συμβατές με το πρότυπο του διεθνούς οργανισμού PCI Security Standards Council.

Τι είναι το Paypal
Το Paypal είναι η πλέον διαδεδομένη online υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών, η οποία χρησιμοποιείται για ασφαλείς συναλλαγές στο Internet και αναλαμβάνει να πληρώσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα για λογαριασμό σας, χωρίς να απαιτείται η συνεχής παρέμβαση σας σε κάθε βήμα. Το Paypal δραστηριοποιείται σε 190 χώρες, με πάνω από 113 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και μπορεί να διαχειριστεί 25 διαφορετικά νομίσματα. Τα χρήματα που διακινήθηκαν το 2011 από τo Paypal ξεπερνούν τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια!

Τρόπος λειτουργίας Paypal
Το Paypal λειτουργεί σαν ένας ενδιάμεσος λογαριασμός σας για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και υπηρεσίες με τα οποία συναλλάσσεστε. Ο λογαριασμός Paypal που δημιουργείται κατά την εγγραφή σας σε αυτό, τροφοδοτείται από εσάς με το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε και μόνο όταν εσείς το αποφασίσετε, χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, καθώς επίσης και τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Η χρήση του Paypal σε κάποια πληρωμή ή συναλλαγή απαιτεί από τον χρήστη μόνο την εισαγωγή των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή, δηλ. το email σας & τον κωδικό του Paypal. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς την δημοσιοποίηση κανενός στοιχείου σας (ονόματος, πιστωτικής κάρτας, κλπ.), ακριβώς σαν να πληρώνει το Paypal για εσάς!

Ασφάλεια και Paypal
Οι προδιαγραφές λειτουργίας του Paypal είναι υψηλότατων προδιαγραφών και συνώνυμες της διαδικτυακής ασφάλειας. Οι συναλλαγές μέσω Paypal γίνονται σε πλήρως ασφαλές περιβάλλον με συνεχή χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας SSL και κρυπτογράφησης AES-256bit. Όλες οι σελίδες του Paypal, από την εγγραφή ή σύνδεση του χρήστη μέχρι και τα απλούστερα μηνύματα επιβεβαίωσης, πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασφαλών και κρυπτογραφημένων συνδέσεων και οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων είναι πρακτικά αδύνατον να υποκλαπεί σε πραγματικό χρόνο.
Το Paypal σαν ενδιάμεση πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης κάθε συναλλαγής για διάστημα αρκετών μηνών από την έναρξή τους. Ο χρήστης πέρα από το ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, έχει στην διάθεσή του την επικοινωνία με προσωπικό υποστήριξης σε περίπτωση προβλήματος, δυνατότητα αμφισβήτησης χρέωσης και επιστροφής χρημάτων.

Πλεονεκτήματα του Paypal
Το Paypal υπερτερεί σε πολλά σημεία έναντι των περισσότερων τρόπων πληρωμών και συναλλαγών, π.χ.:
Οι πληροφορίες για την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό είναι αποθηκευμένες ασφαλώς στους servers του Paypal και ΔΕΝ δημοσιοποιούνται στον πωλητή, ο οποίος παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα για την αγορά σας, χωρίς ποτέ να μαθαίνει κάτι άλλο για εσάς.
Όλες οι σελίδες του Paypal είναι ισχυρά κρυπτογραφημένες, χωρίς το ενδεχόμενο υποκλοπής των προσωπικών ή οικονομικών σας στοιχείων.
Το Paypal συνεχώς επιλέγει και αξιολογεί την συνεργασία με κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία του πωλητή.
Η χρήση του Paypal στις συναλλαγές σας, σας γλιτώνει από την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση των στοιχείων σας, αφού το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να πατήσετε το κουμπί Checkout.
Το Paypal διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την προστασία από απάτες ή κακόβουλες χρεώσεις. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς για την δυνατότητα επιστροφής χρημάτων στον λογαριασμό σας.

Πληρωμή στο Paypal
Σε περίπτωση που ήδη έχετε Λογαριασμό στο Paypal, απλά εισαγάγετε την email διεύθυνσή σας και το συνθηματικό σας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε Λογαριασμό στο Paypal η εγγραφή στο Paypal γίνεται απλά με την χρήση της email διεύθυνσής σας ως κύριου αναγνωριστικού, μαζί με τον ασφαλή κωδικό της επιλογής σας. Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας στο περιβάλλον του Paypal, για να είναι δυνατή η αποστολή χρημάτων στον Paypal λογαριασμό σας ή η χρέωση της κάρτας ή/και του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Το Paypal σας ειδοποιεί με email για την πρόοδο και ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, όπως επίσης και για κάθε ύποπτη προσπάθεια πρόσβασης στον λογαριασμό σας, για την προστασία των στοιχείων σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή στους servers του Paypal και μόνο εσείς μπορείτε να τα αλλάξετε ή να τα διαγράψετε.

Τρόποι πληρωμής
Το Paypal συναλλάσσεται εκ μέρους σας και η μεταφορά των χρημάτων προς τον λογαριασμό σας στο Paypal, γίνεται με τους εξής τρόπους: Με σύνδεση πιστωτικής κάρτας, με σύνδεση χρεωστικής κάρτας, με σύνδεση προπληρωμένης κάρτας, με τραπεζική μεταφορά (έμβασμα).

Χρεώσεις υπηρεσιών Paypal
Η δυνατότητα της ασφαλούς και ταχύτατης μεταφοράς χρημάτων και η ύπαρξη διασυνδέσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, κάνει τις υπηρεσίες του Paypal προσιτές σε όλους και με λογικά κόστη. Τα κόστη των υπηρεσιών που προσφέρει το Paypal κυμαίνονται από ΔΩΡΕΑΝ έως μερικές ποσοστιαίες μονάδες από κάθε συναλλαγή.
Παραγγελίες προϊόντων και προστασία καταναλωτή
Η kithera.gr, διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.
Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του kithera.gr, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή προκύπτουν από αυτούς, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν, όπως εκάστοτε τυχόν τροποποιείται κατά τα ανωτέρω, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του kithera.gr, και των Χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του.

Για όποια τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Σας ενημερώνομε ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί  cookies.